Spring naar inhoud

Privacy beleid HSC Stork

 1. Introductie

HSC Stork is de beheerder van de website www.schakendhengelo.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe HSC Stork persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is HSC Stork.

 

HSC Stork zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. HSC Stork houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van HSC Stork worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

 

Persoonsgegevens worden door HSC Stork verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan HSC Stork ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van HSC Stork, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

 

 1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

HSC Stork verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van HSC Stork, inclusief maar niet beperkt tot
 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te sturen;
 • het organiseren van schaakwedstrijden;
 1. het bijhouden van uitslagen en standen;
 2. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 1. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw  persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (“KNSB“).
Daarnaast verstrekt HSC Stork ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van HSC Stork, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die HSC Stork verstuurt.

 


 

Geen commercieel gebruik

HSC Stork zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. HSC Stork kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

HSC Stork bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

HSC Stork neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Verwijzingen naar andere websites

De website van HSC Stork kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. HSC Stork is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. HSC Stork raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

 

De advertenties op de website van HSC Stork kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. HSC Stork is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 

 1. Uw privacy rechten
  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van HSC Stork. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van HSC Stork behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 

 1. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van HSC Stork.